La importància de nomenar un Delegat de Protecció de Dades (DPD).

La resolució de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) núm. PS / 00251/2020, posa de manifest la importància de nomenar un Delegat de Protecció de Dades. En l’esmentada resolució, una empresa de seguretat privada és denunciada davant l’Agència per tenir un sistema de CCTV, on grava les imatges de totes les persones que entren i treballen a les instal·lacions. A més, el reclamant també denuncia que l’empresa de seguretat privada no té nomenat un delegat de Protecció de Dades (en endavant DPD) i per tant no es poden exercir els drets.

L’AEPD resol imposar a l’entitat una sanció de 50.000 euros, per infracció de l’article 37.1 b) del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i de l’article 34.1 ñ) de la LOPDGDD.

Què ens diu l’art. 37.1 b) de l’RGPD? Estableix el següent:

“1. El responsable i l’encarregat del tractament designaran un delegat de protecció de dades sempre que:

  1. b) les activitats principals del responsable o de l’encarregat consisteixin en operacions de tractament que, per raó de la seva naturalesa, abast i / ofins, requereixin una observació habitual i sistemàtica d’interessats a gran escala.”

I l’article 34.1 ñ) de la LOPDGDD? Recull el següent:

“1. Els responsables i encarregats del tractament hauran de designar un delegat de protecció de dades en els casos que preveu l’article 37.1 del Reglament (UE) 2016/679 i, en tot cas, quan es tracti de les següents entitats:

ñ) Les empreses de seguretat privada.”

Doncs bé, l’AEPD, en relació amb la gravació d’imatges, no sanciona l’empresa argumentant que la instal·lació de càmeres de videovigilància pot realitzar-se amb la finalitat de garantir la seguretat de béns i persones, estant legitimat per a ells, si hi ha un cartell informatiu, tal com disposa l’article 22 apartat 4 de LOPDGDD.

Per contra, l’AEPD sí que sanciona l’empresa de seguretat privada per no haver nomenat un DPD quan així ho estableix la normativa aplicable.

Veure la resolució completa enllaç.

subscriure’t.