El consentiment en menors

La resolució de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) núm. PS / 00196/2020, posa de manifest la importància de l’acreditació del consentiment. En la citada resolució, una revista és denunciada davant l’AEPD per la incorporació de fotografies de dos menors d’edat en una publicació. Els pares exposen que no ho han autoritzat i l’empresa al·lega que les imatges les ha obtingut d’internet, en diferents webs i en xarxes socials, sense cap restricció en el seu accés.

L’AEPD resol imposar a l’entitat una sanció de 2.000 euros, per infracció de l’article 6 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD).

Què ens diu l’art. 6? Aquest article estableix una sèrie de condicions que requereix un tractament de dades per a ser lícit, d’entre totes, s’ha de complir en almenys una d’elles. En el cas que ens ocupa, “el consentiment”.

En tractar-se de menors edat, seria d’aplicació el que disposa l’article 7 de la LOPDGDD, en el qual s’exposa que el tractament de dades personals d’un menor d’edat només pot fonamentar-se en el seu consentiment quan sigui major de catorze anys, per a menors de catorze anys, només serà lícit si és atorgat pel titular de la pàtria potestat o tutela. A l’empresa en qüestió, li és impossible acreditar-ho, no eximint el fet d’obtenir les imatges d’altres webs.

S’ha de donar compliment al que estableix la normativa de protecció de dades i ser capaç de demostrar-ho, en això consisteix el principi de responsabilitat proactiva. Sens dubte l’AEPD no té un caràcter inquisidor, però amb tota certesa, en cas de denúncia no mirarà a una altra banda.

Subscriure’s

Veure la resolució completa enllaç.

subscriure’t.